We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Skupina​/​Mirvis - Dob​š​iná

from Gemer Gothic Route by UŠAMI / Sound mapping camp

/

about

Dobšiná / 48.819577124, 20.364140868

“Three tracks out of the initially 30-minute original outcomes are a display of the actual acoustic response of three churches. The making of these sound portraits involved recording the silence of closed spaces disrupted merely by natural external sounds of the landscape between the Slovak Paradise and Slovak Carst. “The silence” was later replayed in the space of the church to be repeatedly recorded within several-hour process. The result of the process is an acoustic response of the place. In the layering process, architectural solutions of the space will begin to emphasize the frequencies resounding in the room, at the same filtering out those bands that do not do so. Resonance as amplification or stretching the sound through its reflection from the surface, onto which it is reproduced, represents an important aspect of its spreading in space. Sound as a means of communication, its meaning for the space and the very response of the space to this act. Letting an object speak, accepting its perspective. The further work with the material that was not posprocessed was following this principle.”
-
Skupina is a collective of actors with an interest in the phenomena of our culture that are perceptible and expressible through sound. The phenomena present in the sonic dimension or transferrable to such a dimension are approached as objects, through listening, sound creation, sociological imagination, recording, re-interpretation, intervention, oral and aural history and acoustic ecology. Through the process of materialization and dematerialization of original meanings, Skupina try to seek and deconstruct the boundaries of possible metamorphoses of the examined phenomena in the reality experienced by us. One of the outcomes may be a performance related to the issue of LRAD sonic weapons (The Brno House of Arts, 2018), participative compositions capturing students’ life titled Fonografie fakulty (Phonography of the Faculty) or installations reflecting on various phenomena of acoustic ecology - Absence strádání (Absence of Missing- Cella and Hovorny Gallery, Opava, 2018), Není slyšet (Not to Be Heard- IGLOO, Jihlava, 2018). The Skupina’s recordings reveal the potential of engaged listening, drawing our attention to often overlooked events of everyday life. One of the examples can be documentary such as Cesta (The Journey) from the Railway Station in Stará Ľubovňa or Dokument co se nepoved (The Documentary that Didn’t Come Off), tracking the marginal stories of people from a certain street in Brno. They are also actively involved in sonic walks, workshops, discussion or curatorial activities.

skupina.bandcamp.com

Ladislav „Mirvis“ Mirvald is a versatile master of unconventional sound solutions, a designer and creator of special recording technologies. He is an external consultant at the Brno’s Faculty of Architecture where he deals with the acoustics of spaces, the topic he also looks into on a practical level – in making devices recording the sound of constructions and materials. As a sound master he participated in a number of music, film and theatre projects and events. He has collaborated with the theatres such as Skrat, HaDivadlo and D‘epog. He more or less regularly revives his music projects that are at the intersection of a gallery installation, noise no-input aesthetics (Jack Jack) and free improv philosophy of the Zabloudil formation.

-
-

"Tri stopy z pôvodne tridsaťminútových originálnych výstupov sú ukážkou vlastnej akustickej odozvy troch kostolov. Zvukové portréty boli vytvorené postupom, v ktorom sa zaznamenalo ticho uzavretých interiérov narušované iba prirodzenými vonkajšími zvukmi ich vlastnej krajiny medzi Slovenským rajom a Slovenským krasom. „Ticho“ bolo do priestoru kostola spätne reprodukované, aby bolo v rámci niekoľkohodinového procesu opakovane zaznamenané. Výsledkom procesu je akustická odozva miesta. Architektonické riešenia priestoru začnú v procese vrstvenia zdôrazňovať frekvencie, ktoré v miestnosti rezonujú, a zároveň odfiltrujú pásma, pri ktorých k tomuto nedochádza. Rezonancia ako zosilnenie, prípadne roztiahnutie zvuku odrazom od povrchu, na ktorý je reprodukovaný predstavuje dôležitý aspekt jeho šírenia v priestore. Zvuk ako komunikačný prostriedok, jeho význam v priestore a samotná reakcia priestoru na tento akt. Nechať prehovárať objekt, akceptovať jeho perspektívu. Tomuto bola podmienená aj ďalšia práca s materiálom, ktorý nebol postprodukčne upravovaný."
-
Skupina je kolektív aktérov, ktorý sa zaujíma o javy v našej kultúre, ktoré sú vnímateľné a vyjadriteľné zvukom. K javom, ktoré sa vyskytujú vo zvukovej dimenzii, prípadne sú do tejto dimenzie prevoditeľné, pristupuje Skupina ako k objektom, cez načúvanie, zvukovú tvorbu, sociologickú imagináciu, záznam, re-interpretáciu, intervenciu, oral a aural history a akustickú ekológiu. Procesom materializácie a dematerializácie pôvodných významov sa pokúša — v abstraktnej a hmatateľnej rovine — hľadať a dekonštruovať hranice možných premien skúmaných javov v nami prežívanej realite. Výsledkom môže byť performance tematizujúca problematiku sonických zbraní LRAD (Dům umění města Brna, 2018), participatívna kompozícia zaznamenávajúca študentský život s názvom Fonografie fakulty alebo inštalácie reflektujúce rôzne fenomény akustickej ekológie – Absence strádání (Galerie Cella a Hovorny v Opave, 2018), Není slyšet (IGLOO v Jihlave, 2018). Nahrávky Skupiny odhaľujú potenciál angažovaného počúvania a upriamujú našu pozornosť na často prehliadané udalosti každodenného života. Príkladom môže byť dokument Cesta z okolia železničnej stanice v Starej Ľubovni alebo Dokument co se nepoved, sledujúci okrajové príbehy ľudí z brnianskej ulice. Do popredia ich tvorby vystupujú tiež zvukové prechádzky, workshopy, diskusie či kurátorské aktivity.

skupina.bandcamp.com

Ladislav „Mirvis“ Mirvald je všestranný majster nekonvenčných zvukových riešení, dizajnér a tvorca špeciálnych nahrávacích technológií. Pôsobí ako externý konzultant na brnianskej fakulte architektúry, kde sa venuje téme akustika priestorov, ktorú preskúmava aj v praktickej rovine pri výrobe zariadení snímajúcich zvuk konštrukcií a materiálov. Ako zvukový majster sa podieľal na množstve hudobných, filmových a divadelných projektov a podujatí. Spolupracoval s divadlom Skrat, HaDivadlo a D‘epog. Viac či menej pravidelne oživuje svoje hudobné projekty, ktoré sa pohybujú na pomedzí galerijnej inštalácie, hlukovej no-imput estetiky Jack Jack a free impro filozofie zostavy Zabloudil.

credits

from Gemer Gothic Route, released August 31, 2019
Recorded by Skupina/Mirvis
Photography by Nina Pacherová

license

all rights reserved

tags

about

mappa Lucenec, Slovakia

liquid cartography
﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
sonic wanderings

mappa.editions
@gmail.com

contact / help

Contact mappa

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this track or account

mappa recommends:

If you like Gemer Gothic Route, you may also like: